18/11 Karl Ingar Røys filmvisning og samtale

Vi fortsetter “Kamp”- serien med presentasjoner og samtaler om alternative kulturarenaer, kulturaktivisme og kunstens posisjon i en tid av populisme. Søndag 18.november kl.18 blir det filmvisning og samtale med kunstneren Karl Ingar Røys.
Hele filmprogrammet er cirka 50 min. Etter filmvisningen følger en samtale mellom Karl Ingar Røys, Are Syverstsen og publikum. Enkel servering.

Velkommen til Flerbrukshallen Hausmanns gate 34 !

Karl Ingar Røys er en kunstner basert i Oslo og Berlin. Hans praksis består i å skape forskjellige plattformer for spekulasjon, kunnskapsbygging og utveksling innenfor et spekter av foto, skulptur og bevegelige bilder. Karl Ingar Røys studerte Juss ved Universitetet i Tromsø, Critical Fine Art Practice ved St. Martins College of Art & Design i London og skriver nå på sin sin Master i Samanliknande Politikk ved Universitetet i Bergen der han undersøker kulturaktivismens rolle i samfunn under forandring. Røys har vist sine arbeider både nasjonalt og internasjonalt, hans siste prosjekter er stilt ut ved Latin American Center for Rural Development. Chiloe, Chile, IIPPE Berlin School of Economics and Law, Tyskland, Espacio Trapézio. Madrid, Spania, John Jones Prosjekt Space London UK, Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe Tyskland, og ved Nasjonalgalleriet i Tirana, Albania.
Mer info : https://karlingarroys.blogspot.com/

Are Syvertsen er dokumentarfilmskaper, “Smaken av hund” (2006). Han har en master i demokratibygging og er hovedlærer ved Den Norske Filmskolen på Lillehammer.

Prosjektet Kamp - utstilling og presentasjoner er et samarbeid mellom Hausmania og The Black Cube, gjennomført med støtte fra Kulturetaten Oslo Kommune, Kulturrådet prosjektstøtte, og Fritt Ord.

Om filmene :

Erna´s Video
(2005) 30 min.
Erna Solberg, den nåværende statsministeren fra det konservative partiet Høyre, bestemte seg i 2003 for å bruke media som et politisk verktøy for å forsøke å redusere tilstrømningen av asylsøkere fra Balkan til Norge. Disse TV-produksjonene ble produsert og kringkastet lokalt i Balkanlandene uten å informere seerne om at de ble finansiert og initiert av norske kilder. Dette ligger i sterk kontrast til de prinsipper som fremmes av norske utdanningsprosjekter på Balkan vedrørende rettferdig og objektiv journalistikk, som også har blitt initiert av de samme politikerne.

“Karl Ingar Røys analyserer i filmen “Erna’s Video” produksjonen av dokumentarfilmer som har som mål å informere befolkningen i mindre utviklede land i Europa og over hele verden om Norges strenge krav for innvandring. Filmkampanjen ble initiert og bestilt av Erna Solberg, tidligere partileder og kommunal- og regionalminister (2001-2005) i den norsk regjering. Noen uavhengige medier fra Balkan-regionen deltok også i produksjonen.» Nebojsa Milikic, Belgrade

Rianxeira
(2018 )15.30 min
La Solfónica er et kor som vokste ut av protestene i Madrids Puerta del Sol 15. mai 2011. Koret opptrer i demonstrasjoner med et mål om å bringe klassisk musikk ut av institusjonene og aktualisere en samtidstematikk helt i ånden til komponister som Giuseppe Verdi som i operaen Nabucco (1841) kjempet for en frigjøringen av Nord-Italia fra Østerrike. Dirigenten i La Solfónica David Alegre sier at Nabuccos budskap fortsatt resonnerer i Spania, mer enn 170 år senere. ”På den tiden var det en politisk og militær okkupasjon, i dag er okkupasjonen økonomisk og ideologisk.” Rianxeira er en film om kollektiv resonans, dissonans som dissidens.

The Generation of the Peacocks
(2016 ) 5.17 min
Thangyat er et av de eldste eksemplene på burmesisk sangkultur. Den blir utført med en ledesanger som har et dansekor bak seg, som reagerer på en hovedsanger. Thangyat kan være morsomt og satirisk og kombinerer politikk, poesi, dans og musikk. Tradisjonelt feirer Thangyat-sangere den årlige burmesiske vannfestivalen med sanger, kvede, danser og skuespill.
Forestillingene ble forbudte i flere tiår fordi de ofte har en anti-autoritær vinkling, men ble offisielt tillatt i 2013. Likevel var Thangyat-grupper pålagt å innrapportere sine sanger til regionale myndigheter for godkjenning så sent som i 2015. Ifølge regjeringens regler kan ikke sanger inneholde “ensidig beskyldninger og kritikk som kan påvirke verdigheten til Republikken Myanmar og regjeringen” og må ikke “føre til oppløsning av nasjonal solidaritet”. Studentbevegelsen i Burma har vært en svært viktig politisk kraft i de mest sentrale hendelsene i landets brutale historie. Selv etter de nye politiske reformene har mange studenter som jobber politisk blitt forfulgt og arrestert.
Sangere: Han Htoo Khant Paing, Nan Lin, Paing Phyo Min, Tint Tint Su, Aung Lay, Soe Htet Oo, Paing Ye Thu, Min Thu Kyaw og Zay Yar Lwin

We continue the “Struggle” -series with presentations and conversations about alternative arenas for culture, cultural activism and the position of art in society in times of populism.
Sunday 18th November at 6 pm we invite you to a screening of films by Karl Ingar Røys. The whole program with three films is about 50 min long. After the screening there will be a conversation between Karl Ingar Røys and Are Syvertsen from The Norwegian Filmschool in Lillehammer, and the audience.
Light refreshments.

Karl Ingar Røys is an artist based in Berlin and Oslo. His practice consists of making video works in order to create new platforms for speculation, knowledge building and exchange. The emphasis is put on deconstruction and reconstruction of meaning in a predetermined or institutionalized context where he explore the relationship between politics, culture, economy and art. His educational background is in Law studies at the University of Tromsø and Critical Fine Art Practice from Central Saint Martins College of Art in London, UK- He is currently working on a Master in Comparative Politics at the University of Bergen, where he investigates the role of cultural activism in transforming societies. Røys has shown his works in Norway and internationally, his last projects were exhibited at among others, Latin American Center for Rural Development. Chiloe, Chile, IIPPE Berlin School of Economics and Law, Germany, Espacio Trapézio. Madrid, Spain, John Jones Prosjekt Space London, UK, Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe, Germany, and at the National Gallery in Tirana, Albania. https://karlingarroys.blogspot.com/
Are Syvertsen is a documentary film maker, ex.”The taste of dog” (2006) and holds a master’s degree in democracy building. He is currently working as an associate Professor at The Norwegian Film School, Lillehammer.
The project KAMP (Struggle) exhibition, presentations and talks, is a collaboration between Hausmania and The Black Cube, made possible with support from Kulturetaten Oslo City, Arts Council Norway and Fritt Ord Foundation.

Program:

Erna´s Video (2005) 30 min.

Erna Solberg, the current Prime Minister from the Norwegian Conservative Party Høyre, decided to use media as a political tool in order to attempt to reduce the influx of asylum seekers coming from the Balkans to Norway. These TV-productions were produced and broadcast locally in Balkan countries without informing viewers that they were funded and initiated by Norwegian sources. This lies in stark contrast to the principles promoted by Norwegian educational projects in the Balkans regarding fair and objective journalism, which have also been initiated by the same politicians.

`In his video titled “Erna’s Video”, the Norwegian artist Karl Ingar Røys analyses the production of documentaries whose aim is to inform the population of the less developed countries in Europe and worldwide of Norwegian tough immigration requirements. The films were conceived and commissioned by Erna Solberg, the former Minister of Local Government and Regional Development in the Norwegian government. Some independent media from the Balkan region also took part in their production. Karl Ingar Røys’ work consists of showing the video and organizing discussions with the members of the film crews taking part in Erna’s project, as well as with the local audience.`- Nebojsa Milikic, Belgrade

Rianxeira (2018) 15.30 min.

La Solfónica is a choir based in Madrid, which grew out of the protests at Puerta del Sol on May 15, 2011, the day after which the “15-M” movement is named. Formed in the run-up to regional elections, its members, inspired by the Arab Spring, demanded change in a system dominated by the conservative People’s Party and the center-left Socialist Workers’ Party, which was in power at the time. Performing classical music at demonstrations, the choir follows the tradition of composers like Giuseppe Verdi, who in the opera Nabucco propagated the liberation of northern Italy from Austria. This opera was written in 1841 and became closely linked with the Italian unification movement. David Alegre, conductor of La Solfónica, says the same message still resonates today in Spain, more than 170 years later. At that time he says, “it was a political military occupation but today the occupations are economic and ideological. We apparently have a democracy in Spain but they repress democratic features that allow citizens to participate and really change things”. Rianxeira is a film about collective resonance and dissonance as dissidence.

The Generation of the Peacocks (2016) 5.17 min.

Thangyat is one of the oldest examples of Burmese song culture. It is performed with a lead singer who has a dancing chorus behind him, which responds to the main singer. Thangyat can be funny and satirical, combining politics, poetry, dance and music. Traditionally, troupes of Thangyat singers celebrate the yearly Burmese water-festival with songs, chants, dances and plays. The performances were banned for decades because they often have an anti-authoritarian slant but have been officially allowed since 2013. Still, Thangyat groups were required to send their chants to the regional government’s Information and Public Relation Department for approval also in 2015. According to government rules, chants cannot feature “one-sided accusations and criticisms that could affect the dignity of the Union of Republic of Myanmar and the government” and must not “lead to the disintegration of national solidarity”. The student movement in Burma has been a very important political force in the most pivotal events in its brutal history. Even after the new political reforms several university students who work politically have been intimidated and arrested.
With: Han Htoo Khant Paing, Nan Lin, Paing Phyo Min, Tint Tint Su, Aung Lay, Soe Htet Oo, Paing Ye Thu, Min Thu Kyaw & Zay Yar Lwin

Using Format