13/9 Don´t keep calm, the world is collapsing - Thierry Geoffroy

Torsdag den 13.september har vi gleden av å ta emot kunstneren Thierry Geoffroy som kommer til Kulturhuset Hausmania
for å presentere noen av sine kunstneriske strategier og prosjekt. Thierry vil snakke om sine erfaringer med intervensjoner i kunsten og samfunnet, hvordan man trener opp sin “Bevissthets-muskel”, Han vil presentere sine seneste prosjekt og noen av de tidligaste. Det blir film, diskusjon og mulighet for å teste ut et eller flere av kunstnerens debattformat***!
Sted: Flerbrukshallen, Kulturhuset Hausmania, Hausmannsgate 34
Tid : kl 13.00- 1700 ( med pauser innemellom)
Film, samtaler ,slow dance dansdebatt***.
Enkel servering.
Arrangementet er åpent for alle og det koster inget å delta.
Thierrys besøk er starten på en serie med presentasjoner og samtaler med ulike aktører med erfaring fraforskjellige (alternative) kultur og formidlingsarenaer.
Gjennomført med støtte fra Kulturetaten Oslo og Fritt Ord.

Thierry Geoffroy er en Fransk/Dansk kunstner som bor og arbeider i Danmark . Siden 1989 har han haft en ekstensiv utstillingvirksomhet ved gallerier, institusjoner og biennaler verden rundt. Han deltok ved documenta Athen og Kassel, de siste tre Venezia biennaler ( invitert av forskjellige lands paviljonger) og han stiller også jevnligt ut i København der han bor.
I 2017 hade han en større presentasjon av prosjektet The Anatomy of Prejudice-­på Interkulturelt Museum i Oslo. Dette er et 5-­
årig prosjekt i utvikling som omhandler fordommer og xenofobi.
https://mailchi.mp/copenhagenbiennale/extracteur-at-the-ikm-museum-oslo

Thierry var med på utstillingen KAMP på Podium i Juni- da med The Emergency Room Dictionary-­ et leksikon der kunstneren presenterer sine visjoner for en kunst som går ut fra mer involvering av kunstneren som samfunnsmedborgere. Den utgår fra en kunst basert på en annen kunstnerrolle, en struktur der kunstneren kan reagere på politikk og nødsituasjoner her , akkurat nå, og en kunst som fungerer som en nerve hvor kunstneren blir testet for demokrati hele tiden.
http://www.emergencyrooms.org/dictionary/colonel.html
***Art format eller “Kunstformat “er et rammeverk utviklet av kunstneren og basert på et sett av regler og involvering av deltakere. Kunstformatet er både et rammeverk og et kunstverk i seg selv. “Et kunstformat er en strategisk kunstnerisk respons på globaliseringen, sier Thierry Geoffroy / COLONEL.Noen av de mest kjente kunstformatene til Thierry Geoffroy /COLONEL er ” EMERGENCY ROOM” (mest utviklet for museer), CRITICAL RUN (rettet mot det offentlige rommet), SLOW DANCE DEBATE (konferanser seminar etcs), EXTRACTEUR (forskingsbaserte prosjekter)
Alle formater trener bevissthetsmuskelen ved å stimulere deltakerens refleksjon. De grunnleggende stenene for kunstformatene, spesielt sammenhengen mellom liv og kunst, fleksibiliteten og at man involverer andre, finnes beskrevet i et manifest, skrevet av kunstneren i 1989, hvor han beskriver flere typer fleksible omreisende utstillinger.

Utstillingen ” Kamp-min din og alle andres” hade fokus på aktivisme i form av kunstprosjekter som utforsker og setter lys
på ulike av former av «kamp». Arbeidene i utstillingen tar for seg kampen for tilværelsen i forskjellig form og ulike tidsaldere . Temaet er også tett knyttet til Hausmanias identitet og til samtidens situasjon for kunstnere der gentrifisering og markedskrefter gjør at bykjerner verden over tømmes for kultur i takt med at leiepriser stiger og tilgjengelige rommene for fri kunst forsvinner.

Thursday the 13th of September we have the pleasure of hosting the artist Thierry Geoffroy at Kulturhuset Hausmania, where he will present some of his artistic strategies and projects.Thierry will talk about his experiences with interventions in the artworld and society and how to train the awareness muscle. He will present recent projects as well as show us some of his previous works.
And there will be a chance to try out some of the different artformats invented by the artist, maybe a critical run , slowdance debate, or both !

Where : Flerbruks hallen Kulturhuset Hausmania , Hausmanns gate 34 Oslo.
Time : start 1 PM (13.00) end approx 5 pm (17.00)

Light refreshments will be served.
The event is open to everyone and free of charge.

Thierrys visit to Oslo is the first in a series of presentations by practioners with experiences from working within various venues and arenaes for dissemination of art and culture.
Thierry participated in the exhibition “Kamp-min,din og alle andres/ Struggle- mine yours and all the others” in June 2018 at Podium as a part of the Hausmania festival. The title Kamp (struggle) refers to the exhibition’s focus on activism in the form of art projects that deal with different forms of “struggle”. The work shown explores and highlight the struggle for existence in different forms and different times in history.The theme is also closely linked to Hausmania’s identity and to the contemporary situation of artists where gentrification and market forces make city centers emptied throughout the world as rental prices rise and available rooms for free art disappear.
The project Kamp, exhibition and talks are made possible with support from Oslo City /Kulturetaten and Fritt Ord .

In the exhibition Thierry was represented with the Emergency Room dictionary and the the window text ” Emergency will replace the contemporary”
Is it relevant to ask today : Has the emergency already replaced the contemporary? Where is the room for free art in a society in crisis?

In the Emergency Room Dictionary artist Thierry Geoffroy / aka Colonel unfolds his visions about establishing an art that will be more citizen-ˇlike, an art based on another artist role, a structure where the artist could be able to react on politics and emergencies right here, right now, and an art that functions like a nerve where the artist will be constantly testing democracy. Beside its recipe aspect, envisaged to encourage and establish emergency art,the dictionary also, boldly and humorously, describes the atmosphere of the art world today:the destructive coolness, the apathy, the sponsors? influence.
Thierry Geoffroy, also known as “Colonel”is a French/Danish artist, living in Copenhagen, Denmark. He is using a wide variety of media including video and installations, often collaborative with other artists.Thierry has developed what he calls “format art”, since the format of the artwork is the artwork.In 1989 he wrote a manifest on five types of moving exhibitions (Manifeste - Les differents Types de moving Exhibitions). The formats generally involve many participants and are designed to investigate social psychology (e.g., conflicts, collaboration). He has particiated in many large art events all over the world in venues like PS1 NY, MOMA New York, Moderna Museet Stockholm, Manifesta , documenta Athens,documenta Kassel, the last three Biennials in Venice-and he is also very active with exhibitions in Copenhagen where he lives. In 2017 he opened a larger installation , The Anatomy of Prejudice at Interkulturelt Museum/IKM in Grønland in Oslo. This is a 5 year work “in progress” about prejudice and xenophobia.https://mailchi.mp/copenhagenbiennale/extracteur-at-the-ikm-museum-oslo More about Thierrys work at http://www.emergencyrooms.org/

What is an art format? An art format is a framework developed by the artist and based on a set of rules and involvement of participants. The art format is both a framework and an artwork in itself.“An art format is a strategic artistic response to the globalization” says Thierry Geoffroy/ COLONEL. This means that the format is a replicable model or formula and can, in dialog with the artist, also be activated without the artist’s physical presence.
Some of the most known art formats created by Thierry Geoffroy /COLONEL are EMERGENCY ROOM (mostly for art museums), CRITICAL RUN (mostly for urban space), SLOW DANCE DEBATE (conferences), EXTRACTEUR (research-based projects). All of the formats are training the awareness muscle by stimulating the participant’s reflection. The fundamental bricks for the art formats especially the connection between life and art, the flexibility of exhibition platform and involvement of others can be found in a manifesto, written by the artist in 1989, in which he describes several types of moving exhibitions.

Using Format