Menu Content/Inhalt
Hjem
Stopp salget av Hauskvartalet Skriv ut

Felles uttalelse fra Kulturhuset Hausmania om det foreslåtte salget i Hauskvartalet

Kulturhuset Hausmania ved allmøtet og styret vil med dette uttrykke vår entydige motstand mot det foreslåtte salget i Hauskvartalet. Hausmania er en del av et helhetlig byøkologisk kulturkvartal, og vi vil gjøre det klart at vi forstår salgsforsøket som et angrep på det byøkologiske kulturkvartalet som sådan, inkludert Kulturhuset Hausmania.Ekstra ille mener vi det er at byrådet har brukt Hausmania som en brikke i et politisk spill for å få gjennomslag for salget. Når byråden sier at dette salget må gjennomføres for å få inn nødvendige midler til å rehabilitere Kulturhuset Hausmania, anser vi det som et vulgært eksempel på splitt og hersk politikk.

Det er ingen tvil om at Hausmania har et stort vedlikeholdsetterslep, særlig når det gjelder de to store hallene mot Akerselva, men vi opplever det som uryddig å begrunne salget med kommunens vedlikeholdsplikt på egen eiendom.

Byrådet maler med sin politiske hestehandel Hausmania inn i et meget ubehagelig hjørne. Vi er avhengig av at kommunen ivaretar sin vedlikeholdsplikt på Hausmania. Samtidig kan vi ikke akseptere at pengene fra et eventuelt salg av Hausmannsgate 40 blir brukt til dette.

Hauskvartalet ble etablert som et helhetlig konsept under en plansmie i 2005. Det var beboere i Hausmannsgate 40 og kunstnere ved Kulturhuset Hausmania som sammen tok initiativet til plansmien som resulterte i reguleringsplanen, som ble vedtatt av et enstemmig bystyre i 2008.

Reguleringen er unik og beskriver et byøkologiske kulturkvartal som handler om både kultur og bolig. En byøkologi basert på økologisk, økonomisk og sosial bærekraft. Der det sosiale aspektet handler om inkludering og fellesskap framfor fortjeneste, og om deltakelse framfor eierskap.

Det er derfor utenkelig for Kulturhuset Hausmania at visjonen og reguleringen vi har jobbet med i over ti år kan realiseres gjennom et salg til en kommersiell utvikler. Særlig vanskelig blir det når utgangspunktet er en salgsprosess som overkjører brukere og beboere i et samlet Hauskvartal.

Et slikt salg vil være et brutalt brudd med den utviklingen og de initiativene som er tatt i Hauskvartalet til nå. Og det tar ikke på alvor det faglige nettverket, kunnskapen og kompetansen for utvikling som er etablert nedenfra og opp i Hauskvartalet.

Vi er også svært kritiske til at byråden foreslår å selge Hauskvartalet med store rabatter til en av de største boligspekulantene i Oslo. Uten forpliktelser i salgskontrakt eller regulering som gjenspeiler rabatten, er salget et målrettet angrep på det boligsosiale aspektet ved kulturkvartalet.

Det er ikke kun ubrukte utviklingstomter byråden vil selge, men også hjemmene til kunstnere ved Hausmania og våre øvrige venner som bor i Hausmannsgate 40. Her har de driftet et sosialt boligprosjekt i 16 år, med en samfunnsøkonomisk verdi som ikke kan overvurderes.

Det eneste vi kan svare den foreslåtte splitt og hersk politikker med er mere samhold og mere solidaritet. Kulturhuset Hausmania stiller seg derfor side ved side med våre naboer og venner i Hausmannsgate 40 i kampen mot salget. Vi står sammen i felles kamp mot gentrifisering, og for et mangfoldig Oslo og en sosial boligpolitikk.

Vi på Kulturhuset Hausmania sier et klart og tydelig nei til det foreslåtte salget.

Vi oppfordrer byens kunst, kulturmiljø, og befolkning forøvrig, til å vise sin motstand mot å la Oslo kommune slakte det byøkologiske kulturkvartalet i Hauskvartalet.

Og vi oppfordrer bystyret på det mest innstendige til å vurdere vårt foreslåtte alternativ for utvikling av et helhetlig byøkologisk kulturkvartal i samarbeid mellom Hauskvartalet, Oslo kommune og Husbanken. Dette er fullt gjennomførbart uten noen reell fare for erstatningsplikt for kommunen og uten at kommunen skal måtte bære hoveddelen av kostnaden.

Med vennlig hilsen styret og allmøtet ved Kulturhuset Hausmania

Dere som støtter oss i denne kampen kan gjerne signere oppropet vårt. Jo flere vi er jo sterkere står det.

Vi minner også om vår presentasjon av Hauskvartalet lørdag 30 januar klokken 13.00 på Design og Arkitektursenteret.